MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của cling là gì? Chia động từ cling theo thì chuẩn nhất

Quá khứ của cling dù ở dạng V2 hay V3 đều là clung, nghĩa chính của nó là bám chặt, ôm chặt, giữ chặt, cùng với cách chia động từ cling theo thì tiếng Anh!

Trong tiếng Anh, quá khứ của động từ cling là clung. Đây là một động từ bất quy tắc, nghĩa là nó không tuân theo quy tắc thông thường để chia động từ. Việc hiểu và sử dụng đúng quá khứ của cling là một phần quan trọng trong việc học tiếng Anh. Trên trang web hoctienganhnhanh, bạn có thể tìm hiểu thêm về các quy tắc chia động từ, bao gồm cách chia cling theo các thì khác nhau và cả các dạng câu đặc biệt.

Cling nghĩa tiếng Việt là gì?

Cling là một động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, có nghĩa là bám chặt, ôm chặt, dính chặt, kẹp chặt, tựa vào hoặc níu giữ, chú tâm vào một cái gì đó. Nó miêu tả hành động của việc giữ chặt hoặc không rời bỏ một vật hoặc một người nào đó.

Ví dụ về cling:

 • The child clung tightly to his mother's hand. (Đứa trẻ ôm chặt lấy tay mẹ)
 • The kitten clung to the tree branch, afraid to come down. (Con mèo nhỏ bám chặt vào cành cây, sợ xuống đất)

Chúng ta dễ dàng nhận thấy, động từ cling thường được dùng để chỉ sự kết nối mạnh mẽ, bám chặt hoặc không muốn rời xa thứ gì đó trong các tình huống khác nhau.

Quá khứ của cling là gì?

Quá khứ của động từ cling là clung. Dù cho dạng quá khứ đơn V2 hay quá khứ phân từ V3 của động từ cling thì nó vẫn là clung, không có sự thay đổi.

Lưu ý: Động từ cling ở dạng quá khứ phân từ được chia ở thì quá khứ hoàn thành là had clung, hiện tại hoàn thành là have/has clung và tương lai hoàn thành là will have clung.

Ví dụ:

 • Động từ cling ở dạng nguyên mẫu: The memories of their time together cling to her mind, even years after their separation. (Ký ức về thời gian cùng nhau vẫn còn bám lấy tâm trí cô ấy, thậm chí sau nhiều năm họ chia tay)
 • Động từ cling ở dạng quá khứ đơn: He clung to the edge of the cliff, afraid of falling. (Anh ta bám chặt vào mép vách đá, sợ rơi xuống)
 • Động từ cling ở dạng quá khứ phân từ: The old photograph had clung to the pages of the dusty album, preserving a moment frozen in time. (Bức ảnh cũ bám chặt vào các trang của cuốn album dính bụi bặm, lưu giữ khoảnh khắc bị quên lãng theo thời gian)

Hiểu cách chia động từ cling theo dạng

Các dạng thức của động từ cling.

To cling ở dạng động từ nguyên mẫu có to.

Ví dụ: Despite the chaos and confusion, we tried to cling together during the emergency evacuation. (Dù có hỗn loạn và bối rối, chúng tôi đã cố gắng bám chặt vào nhau trong quá trình sơ tán khẩn cấp)

Cling ở dạng động từ nguyên mẫu không có to.

Ví dụ: We cling to the stair railing to avoid falling. (Chúng tôi bám lấy lan can cầu thang để khỏi bị ngã)

Clung là dạng quá khứ đơn của động từ cling.

Ví dụ: Yesterday, the boy clung to the little puppy. (Ngày hôm qua, cậu bé đã ôm chặt chú chó nhỏ)

Clinging là dạng danh động từ (gerund).

Ví dụ: The little girl walked down the street, clinging to her mother's hand. (Cô bé đi trên đường, níu chặt lấy tay của mẹ)

Clung là dạng quá khứ phân từ của động từ cling.

Ví dụ: When the storm hits, the birds will have clung tightly to their nests, seeking shelter from the strong winds. (Khi cơn bão đến, những con chim sẽ đã bám chặt vào tổ của chúng, tìm nơi trú ẩn khỏi những cơn gió mạnh)

Clings là dạng động từ thường ở thì hiện tại đơn (present simple) trong ngôi thứ 3 số ít.

Ví dụ: The baby monkey clings tightly to its mother's back as they swing through the trees. (Con khỉ nhỏ bám chặt vào lưng mẹ khi chúng đu từ cây này qua cây khác)

Phát âm động từ cling:

Cho dù theo ngôn ngữ Anh Anh hay Anh Mỹ thì đều có chung cách phát âm.

Phát âm từ cling là: /klɪŋ/

Phát âm từ clung là: /klʌŋ/

Phát âm từ clings là: /klɪŋz/

Phát âm từ clinging là: /ˈklɪŋɪŋ/

Cách chia động từ cling theo thì tiếng Anh

Chia động từ cling theo các thì tiếng Anh như thế nào?

Biến đổi cling ở nhóm thì quá khứ

Cling, was clinging, were clinging, had been clinging, had clung là những dạng biến đổi của động từ cling ở nhóm thì quá khứ.

Bảng chia động từ cling theo 4 thì quá khứ:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Quá khứ đơn (QKĐ)

clung

clung

clung

clung

clung

clung

Quá khứ tiếp diễn (QKTD)

was clinging

were clinging

was clinging

were clinging

were clinging

were clinging

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (QK HTTD)

had been clinging

had been clinging

had been clinging

had been clinging

had been clinging

had been clinging

Quá khứ hoàn thành (QKHT)

had clung

had clung

had clung

had clung

had clung

had clung

Ví dụ:

 • Quá khứ đơn: Last week, the child clung to his favorite toy, unwilling to let go even for a moment. (Tuần trước, đứa trẻ ôm chặt món đồ chơi yêu thích của mình, không muốn buông ra dù chỉ một giây)
 • Quá khứ tiếp diễn: While they were hiking in the mountains, the rain was pouring down, and they were clinging to each other for warmth. (Khi họ đang leo núi, trời đổ mưa rất to và họ phải ôm chặt nhau để giữ ấm)
 • Quá khứ hoàn thành: Until then, she had clung to the belief that everything would work out fine, but her hopes shattered when she received the devastating news. (Cho đến lúc đó, cô ấy đã cố bám vào niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng hy vọng của cô tan vỡ khi cô nhận được tin dữ)
 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn: They had been clinging to each other for hours when the rescuers finally arrived. (Họ đã bám chặt vào nhau suốt mấy giờ đồng hồ rồi cuối cùng những người cứu hộ cũng đến đó)

Biến đổi cling ở nhóm thì hiện tại

Cling, clings, am clinging, are clinging, is clinging, have been clinging, has been clinging, have clung, has clung là những dạng biến đổi của động từ cling ở nhóm thì hiện tại.

Bảng chia động từ cling theo 4 thì hiện tại:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn (HTĐ)

cling

cling

clings

cling

cling

cling

Hiện tại tiếp diễn (HTTD)

am clinging

are clinging

is clinging

are clinging

are clinging

are clinging

Hiện tại hoàn thành HTHT)

have clung

have clung

has clung

have clung

have clung

have clung

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (HT HTTD)

have been clinging

have been clinging

has been clinging

have been clinging

have been clinging

have been clinging

Ví dụ:

 • Hiện tại đơn: She rarely clings to anyone for emotional comfort. (Cô ấy hiếm khi bám lấy ai đó để tìm được sự an ủi trong tình cảm)
 • Hiện tại tiếp diễn: Keep silent! The baby is sleeping, and his fingers are clinging to my shirt. (Hãy im lặng! Đứa bé đang ngủ, và ngón tay của nó đang kẹp chặt vào áo của tôi)
 • Hiện tại hoàn thành: Despite the strong winds, the flag has clung to the pole throughout the storm. (Mặc dù gió mạnh, lá cờ vẫn bám chặt vào cột trong suốt cơn bão)
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: She has been clinging to her dreams for months, refusing to let go of her aspirations. (Cô ấy đã đeo bám ước mơ của mình trong suốt mấy tháng qua, không chịu từ bỏ khát vọng của mình)

Biến đổi cling ở nhóm thì tương lai

Will cling, will be clinging, will have been clinging, am going to cling, are going to cling, is going to cling, will have clung là những dạng biến đổi của động từ cling ở nhóm thì tương lai.

Bảng chia động từ cling theo 5 thì tương lai:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Tương lai đơn (TLĐ)

will cling

will cling

will cling

will cling

will cling

will cling

Tương lai tiếp diễn (TLTD)

will be clinging

will be clinging

will be clinging

will be clinging

will be clinging

will be clinging

Tương lai hoàn thành tiếp diễn (TL HTTD)

will have been clinging

will have been clinging

will have been clinging

will have been clinging

will have been clinging

will have been clinging

Tương lai hoàn thành (TLHT)

will have clung

will have clung

will have clung

will have clung

will have clung

will have clung

Tương lai gần (Be going to)

am going to cling

are going to cling

is going to cling

are going to cling

are going to cling

are going to cling

Ví dụ:

 • Tương lai đơn: I promise that I will cling to you no matter what challenges we face in the future. (Tôi hứa rằng tôi sẽ ôm chặt vào bạn dù chúng ta phải đối mặt với những thách thức gì trong tương lai)
 • Tương lai tiếp diễn: When the chicks hatch, they will be clinging to their mother's feathers for warmth and protection. (Khi những con gà con nở, chúng sẽ bám vào lông của mẹ để sưởi ấm và bảo vệ)
 • Tương lai hoàn thành: Two weeks from now, as they prepare to part ways, the graduating students will have clung to each other, reluctant to say goodbye. (Hai tuần nữa, khi họ chuẩn bị xa nhau, những sinh viên sắp tốt nghiệp sẽ ôm chặt lấy nhau, không muốn nói lời tạm biệt)
 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn: By the end of this week, she will have been clinging tightly to her phone, anxiously waiting for an important call. (Vào cuối tuần này, cô ấy sẽ ôm chặt lấy chiếc điện thoại của mình, hồi hộp chờ đợi một cuộc gọi quan trọng)
 • Tương lai gần: Tomorrow, they are going to cling to each other for support as they face the challenges ahead. (Ngày mai, họ sẽ ôm chặt lấy nhau để động viên nhau khi đối mặt với những thách thức phía trước)

Chia động từ cling ở các dạng câu đặc biệt

Cách chia động từ cling ở câu điều kiện như thế nào?

Sau khi các bạn nắm rõ được cách chia động từ cling ở dạng thức, thì tiếng Anh thì ở phần này, hãy xem thử nó có sự khác nhau như thế nào ở các dạng câu đặc biệt như là câu điều kiện, câu giả định, ....

Bảng chia động từ cling ở câu điều kiện loại 2 và loại 3:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Câu điều kiện loại 2 (Mệnh đề chính)

would cling

would cling

would cling

would cling

would cling

would cling

Câu điều kiện loại 2 (Biến thể mệnh đề chính)

would be clinging

would be clinging

would be clinging

would be clinging

would be clinging

would be clinging

Câu điều kiện loại 3 (Mệnh đề chính)

would have clung

would have clung

would have clung

would have clung

would have clung

would have clung

Câu điều kiện loại 3 (Biến thể của mệnh đề chính)

would have been clinging

would have been clinging

would have been clinging

would have been clinging

would have been clinging

would have been clinging

Bảng chia động từ cling ở các dạng câu giả định và câu mệnh lệnh:

Chủ ngữ theo số

Chủ ngữ số ít

Chủ ngữ số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Present Subjunctive (Câu giả định ở hiện tại)

cling

cling

clings

cling

cling

cling

Past Subjunctive (Câu giả định ở quá khứ)

clung

clung

clung

clung

clung

clung

Past Perfect Subjunctive (Câu giả định ở quá khứ hoàn thành)

had clung

had clung

had clung

had clung

had clung

had clung

Future Subjunctive (Câu giả định ở tương lai)

should cling

should cling

should cling

should cling

should cling

should cling

Imperative (câu mệnh lệnh)

cling

(Let's) cling

cling

Các động từ bất quy tắc có quá khứ tương tự cling

Các dạng V1, V2, V3 của cling lần lượt là: cling - clung - clung. Vậy thì các bạn có biết có những động từ bất quy tắc nào có V2 và V3 đuôi -ung tương tự như các dạng quá khứ của động từ cling không, hãy theo dõi phía dưới nhé!

 1. Hang - Hung - Hung
 2. Wring - Wrung - Wrung
 3. Fling - Flung - Flung
 4. Sling - Slung - Slung
 5. String - Strung - Strung
 6. Sting - Stung - Stung
 7. Swing - Swung - Swung

Ví dụ:

 • He hung the painting on the wall. (Anh ấy treo bức tranh lên tường)
 • She wrung out the wet towel before hanging it up to dry. (Cô ấy vắt khô khăn ướt trước khi treo nó lên cho khô)
 • The child flung the ball across the yard. (Đứa trẻ ném quả bóng qua sân)
 • He slung his bag over his shoulder and headed out the door. (Anh ấy khoác cặp lên vai và đi ra khỏi cửa)
 • She strung the beads together to create a beautiful necklace. (Cô ấy xâu chuỗi hạt lại với nhau để tạo ra một chiếc vòng cổ xinh đẹp)
 • The bee stung me on the arm, and it was painful. (Con ong đốt vào cánh tay tôi, và nó rất đau)
 • They swung on the swings at the park and enjoyed the breeze. (Họ đung đưa trên những chiếc xích đu ở công viên và tận hưởng làn gió nhẹ)

Đoạn hội thoại dùng các dạng quá khứ của cling

Liam: Hey, Emma! How was your hiking trip yesterday?

Emma: Oh, Liam, it was amazing! We hiked up a steep mountain trail, and the view from the top was breathtaking. I had never seen anything like it.

Liam: That sounds incredible! Did you encounter any challenges along the way?

Emma: Yes, there were a few moments where I had to be really careful. The trail was narrow and slippery, but I clung to the rocks and tree branches for support. It was a bit scary, but the adrenaline rush was exhilarating.

Liam: Wow, you're so brave! I can imagine the sense of accomplishment you must have felt when you reached the summit.

Emma: Absolutely! Standing at the top, I felt a sense of triumph. The memory of the challenging moments I had clung through made the victory even sweeter.

Liam: I'm glad you had such an incredible experience. It takes a lot of courage to push through those difficult moments and keep going.

Emma: Thank you, Liam. It was definitely an adventure I will always cherish.

Video sử dụng dạng quá khứ V2 của cling

Video nói về những chiến sỹ dũng cảm trong cuộc đấu tranh giành hòa bình.

Bài tập về chia động từ cling theo thì trong tiếng Anh

Bài tập về động từ cling ở các dạng quá khứ

 1. The hiker ____________ onto the rope to prevent herself from falling down the steep slope.
 2. The spider's web ____________ in the wind, but it didn't break.
 3. The sailor ____________ to the mast as the storm raged around him.
 4. The fabric ____________ in her hands as she sewed it together.
 5. He ____________ onto his childhood memories, cherishing them in his heart.
 6. The ivy ____________ up the side of the building, clinging to the walls for support.
 7. The baby sloth ____________ to its mother's back since birth, relying on her for safety and nourishment.
 8. By the end of the training program, the participants ____________ to each other as a supportive and close-knit community.
 9. After the earthquake, the frightened child ____________ to her mother tightly, seeking comfort and security.
 10. The vines in the garden ______________ to the trellis, creating a beautiful green wall of foliage.

Đáp án

 1. clung
 2. clung
 3. clung
 4. clung
 5. clung
 6. clung
 7. has clung
 8. will have clung
 9. had clung
 10. have clung

Qua bài học này, chúng ta đã tìm hiểu quá khứ của động từ cling là clung. Điều này cho chúng ta một cơ sở để sử dụng đúng quá khứ của động từ này trong giao tiếp tiếng Anh. Để trau dồi thêm kiến thức về chia động từ và các dạng câu đặc biệt, bạn có thể tham khảo thêm các bài học tương tự trên trang web hoctienganhnhanh.vn.

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,
Top