MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của overwrite là gì? Cách chia động từ overwrite chuẩn

Quá khứ của overwrite ở cột V2 - V3 là overwrote - overwritten, ý nghĩa là viết đè lên,viết dài quá, xuất hiện trong tiếng anh giao tiếp.

Các thể quá khứ của overwrite trong bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh V2 là overwrote và V3 là overwritten, được sử dụng đa dạng trong các loại thì tiếng Anh và cấu trúc câu đặc biệt. Tuy nhiên đối với động từ overwrite này có một mẹo nhớ rất đơn giản nếu như bạn vẫn chưa hiểu được cách chia này thì bài viết này dành cho bạn.

Trong chuyên mục bài viết hôm nay trên hoctienganhnhanh, người học tiếng Anh được cập nhật các bảng tổng hợp cách chia động từ overwrite theo các điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng. Cùng tìm hiểu nhé!

Overwrite tiếng việt là gì?

Overwrite tiếng việt có nghĩa là viết đè lên,viết dài quá

Từ overwrite trong tiếng Anh có thể được dịch sang tiếng Việt là "ghi đè" hoặc "ghi đè lên". Đây là hành động ghi đè lên một tệp, tài liệu hoặc dữ liệu đã tồn tại bằng một phiên bản mới hơn.

Ví dụ:

 • Could you please overwrite the existing file with the updated version? (Bạn có thể ghi đè lên tệp hiện tại bằng phiên bản đã cập nhật được không?)
 • Make sure to overwrite the previous data with the new information. (Đảm bảo ghi đè lên dữ liệu trước với thông tin mới)

Quá khứ của overwrite là gì?

Quá khứ đơn (V2) của overwrite là overwrote, V3 là overwritten

Trong bảng động từ bất quy tắc thì quá khứ của overwrite ở dạng quá khứ đơn (V2) là overwrote và quá khứ phân từ (V3) là overwritten. Đối với mỗi loại thì và các cấu trúc câu sẽ có những dạng chia động từ overthrow khác nhau, đặc biệt là cách chia quá khứ của overwritten. Cho nên người học tiếng Anh cần chú ý đến một số chi tiết quan trọng khi sử dụng các dạng chia động từ overwritten theo đúng ngữ pháp tiếng Anh.

Ví dụ:

 • V2 của overwrite: He overwrote the previous version of the document with the updated one. (Anh ấy đã ghi đè lên phiên bản trước của tài liệu bằng phiên bản đã cập nhật)
 • V3 của overwrite: The data was overwritten when the system crashed, resulting in permanent loss. (Dữ liệu đã bị ghi đè khi hệ thống gặp sự cố, dẫn đến mất mát vĩnh viễn)

Bảng chia động từ overwrite theo các dạng thức

Ví dụ minh họa về cách chia động từ overwrite trong tiếng Anh

Để tiện cho bạn học theo dõi và thuộc lòng ở các dạng thức của động từ overwrite, hoctienganhnhanh sẽ tóm gọn lại trong một bảng sau để bạn hiểu và nhớ dễ hơn nhé!

Dạng chia của động từ

Hình thức

Ví dụ minh họa

To - infinitive

to overwrite

She decided to overwrite the outdated file with the latest version. (Cô ấy quyết định ghi đè lên tệp tin lỗi thời bằng phiên bản mới nhất)

Bare infinitive (nguyên mẫu không to)

overwrite

The new update will overwrite the existing files with the latest version. (Cập nhật mới sẽ ghi đè lên các tệp tin hiện có bằng phiên bản mới nhất)

Gerund

overwriting

The system prompted a warning message before overwriting the files to prevent accidental data loss. (Hệ thống cảnh báo một thông báo cảnh báo trước khi ghi đè lên các tệp tin để ngăn mất mát dữ liệu vô tình)

Present participle (V2)

overwrote

He overwrote the document with new information, effectively updating its content. (Anh ấy đã ghi đè lên tài liệu bằng thông tin mới, hiệu quả cập nhật nội dung của nó)

Past participle (V3)

overwritten

She accidentally overwritten her colleague's work while making changes to the shared document. (Cô ấy vô tình ghi đè lên công việc của đồng nghiệp trong quá trình thay đổi tài liệu chia sẻ)

Cách chia động từ overwrite cơ bản trong tiếng Anh

Khi sử dụng các thì cơ bản trong tiếng Anh, bảng chia động từ "overwrite" là một điểm quan trọng mà người học tiếng Anh quan tâm, đặc biệt khi áp dụng vào việc giải bài tập và đề thi môn tiếng Anh.

Bảng chia động từ

Số

Số ít

Số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

overwrite

overwrite

overwrites

overwrite

overwrite

overwrite

Hiện tại tiếp diễn

am overwriting

are overwriting

is overwriting

are overwriting

are overwriting

are overwriting

Quá khứ đơn

overwrote

overwrote

overwrote

overwrote

overwrote

overwrote

Quá khứ tiếp diễn

was overwriting

were overwriting

was overwriting

were overwriting

were overwriting

were overwriting

Hiện tại hoàn thành

have overwritten

have overwritten

has overwritten

have overwritten

have overwritten

have overwritten

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been overwriting

have been overwriting

have been overwriting

have been overwriting

have been overwriting

have been overwriting

Quá khứ hoàn thành

had overwritten

had overwritten

had overwritten

had overwritten

had overwritten

had overwritten

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been overwritten

had been overwritten

had been overwritten

had been overwritten

had been overwritten

had been overwritten

Tương lai đơn

will overwrite

will overwrite

will overwrite

will overwrite

will overwrite

will overwrite

Tương lai tiếp diễn

will be overwriting

will be overwriting

will be overwriting

will be overwriting

will be overwriting

will be overwriting

Tương lai hoàn thành

will have overwritten

will have overwritten

will have overwritten

will have overwritten

will have overwritten

will have overwritten

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been overwriting

will have been overwriting

will have been overwriting

will have been overwriting

will have been overwriting

will have been overwriting

Cách chia động từ overwrite dạng đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong tiếng anh ngoài các điểm ngữ pháp cơ bản là các thì thì còn một số câu đặc biệt khá. Cùng tìm hiểu kỹ cách chia động từ overwrite trong các câu đặc biệt như thế nào nhé!

Đại từ số ít

Đại từ số nhiều

Types

I

You

He/She/It

We

They

You

Condition type 2

would overwrite

would overwrite

would overwrite

would overwrite

would overwrite

would overwrite

Condition unreal type 2

would be overwriting

would be overwriting

would be overwriting

would be overwriting

would be overwriting

would be overwriting

Condition type 3

would have overwrite

would have overwrite

would have overwrite

would have overwrite

would have overwrite

would have overwrite

Condition unreal type 3

would have been overwriting

would have been overwriting

would have been overwriting

would have been overwriting

would have been overwriting

would have been overwriting

Present Subjunctive

overwrite

overwrite

overwrite

overwrite

overwrite

overwrite

Past Subjunctive

overwritten

overwritten

overwritten

overwritten

overwritten

overwritten

Past Perfect Subjunctive

had overwritten

had overwritten

had overwritten

had overwritten

had overwritten

had overwritten

Imperative

overwrite

overwrite

overwrite

let’s overwrite

overwrite

overwrite

Đoạn hội thoại có sử dụng quá khứ của overwrite trong tiếng Anh

Đoạn hội thoại có sử dụng quá khứ của overwrite trong tiếng Anh

James: Hey, did you finish writing the report? (Xin chào, bạn đã viết xong báo cáo chưa?)

Jenny: Yeah, I did. I made some changes to the previous version and overwrote it. (Ừ, tôi đã viết xong rồi. Tôi đã thay đổi một số phần so với phiên bản trước và ghi đè lên nó)

James: Oh, really? I hope you saved a backup copy just in case. (Thật à? Hy vọng bạn đã lưu một bản sao dự phòng phòng trường hợp xảy ra sự cố)

Jenny: Don't worry, I made sure to save a backup before I overwrote the file. I learned my lesson from the last time. (Đừng lo, tôi đã đảm bảo lưu một bản sao dự phòng trước khi ghi đè lên tệp tin. Tôi đã học bài từ lần trước đó rồi)

James: Good to hear! It would have been a disaster if you hadn't. So, what changes did you make? (Thật tốt là đã xong! Sẽ thật là một thảm họa nếu như bạn không làm xong. Vậy, bạn đã thay đổi những gì?)

Jenny: Well, the previous version of the report had some outdated information and a few formatting issues. I decided to start fresh and rework the entire document. I overwrote the old file with the revised version. (Những phiên bản trước đó của báo cáo có một số thông tin đã lỗi thời và một số vấn đề về định dạng. Tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu và làm lại toàn bộ tài liệu. Tôi đã ghi đè lên tệp tin cũ với phiên bản đã được sửa lại)

James: That's quite a bold move, but it sounds like you were confident in your changes. How did you approach the revisions? (Đó là một động thái khá táo bạo, nhưng nghe có vẻ bạn tự tin vào những thay đổi của mình. Bạn đã tiếp cận việc sửa đổi như thế nào?)

Jenny: I took a systematic approach. First, I carefully reviewed the previous content and identified areas that needed improvement. Then, I restructured the sections to create a more logical flow of information. Additionally, I incorporated feedback from the team and stakeholders to ensure the report addressed all the necessary points. (Tôi đã tiếp cận một cách có hệ thống. Đầu tiên, tôi đã xem xét kỹ lưỡng nội dung trước đó và xác định các vùng cần cải thiện. Sau đó, tôi đã cấu trúc lại các phần để tạo ra một luồng thông tin logic hơn. Ngoài ra, tôi đã tích hợp phản hồi từ đội ngũ và các bên liên quan để đảm bảo báo cáo đáp ứng tất cả các điểm cần thiết)

James: Impressive! It sounds like you put a lot of effort into making the report better. Did you encounter any challenges along the way? (Đáng ngưỡng mộ! Nghe có vẻ như bạn đã bỏ rất nhiều công sức vào việc làm cho báo cáo tốt hơn. Bạn có gặp phải bất kỳ thách thức nào trong quá trình không?)

Jenny: Definitely. One of the challenges was reconciling conflicting opinions and suggestions. It took some time to find a balance between incorporating different perspectives and maintaining the report's overall coherence. I also had to double-check my data sources to ensure accuracy. (Chắc chắn. Một trong những thách thức là điều hòa những ý kiến và gợi ý trái ngược nhau. Mất một thời gian để tìm được sự cân bằng giữa việc tích hợp các quan điểm khác nhau và duy trì tính nhất quán tổng thể của báo cáo. Tôi cũng phải kiểm tra kép các nguồn dữ liệu của mình để đảm bảo tính chính xác)

Bài tập thực hành cách chia động từ overwrite kèm đáp án

Để tổng kết bài học về quá khứ của "overwrite", hãy thực hiện một số bài tập nhỏ sau đây để nắm vững V2, V3 của động từ "overwrite" và cách chia nó trong từng trường hợp. Và đừng quên ở cuối bài chúng tôi có để đáp án để các bạn có thể kiểm tra với đáp án của mình nhé!

Bài tập

Hãy chia dạng động từ đúng của overwrite để câu có nghĩa đúng nhất

 1. Can you ______________ this file for me? (overwrite)
 2. Please make sure you don't ______________ any important data. (overwrite)
 3. The software automatically ______________ old files. (overwrite)
 4. She accidentally ______________ her entire project. (overwrite)
 5. ______________ the existing code may cause errors. (overwrite)
 6. The system prompts a warning before ______________ any files. (overwrite)
 7. They implemented a new feature to prevent accidental ______________ . (overwrite)
 8. The backup process ______________ the previous backup files. (overwrite)
 9. Make a copy of the document before you ______________ it. (overwrite)
 10. The ______________ function allows you to replace specific content. (overwrite)
 11. Remember to double-check before performing an ______________ operation. (overwrite)
 12. The administrator has the authority ______________ user permissions. (overwrite)
 13. The new update ______________ any customized settings. (overwrite)
 14. ______________ the wrong file can lead to irreversible data loss. (overwrite)
 15. The application provides an option to disable file ______________ . (overwrite)
 16. Always keep a backup to restore data in case of accidental ______________ . (overwrite)
 17. The ______________ process is completed within seconds. (overwrite)
 18. The system automatically creates a backup before ______________ critical files. (overwrite)
 19. The technician______________ the corrupted database to restore functionality. (overwrite)
 20. Use caution when ______________ system files as it may affect stability. (overwrite)

Đáp án

 1. overwrite
 2. overwrite
 3. overwrites
 4. overwrote
 5. Overwriting
 6. overwriting
 7. overwriting
 8. will overwrite
 9. overwrite
 10. overwrite
 11. overwrite
 12. to overwrite
 13. will not overwrite
 14. Overwriting
 15. overwriting
 16. overwriting
 17. overwrite
 18. overwriting
 19. had to overwrite
 20. overwriting

Vậy là bài học ngày hôm nay về quá khứ của overwrite là gì đã kết thúc. Hy vọng các bạn có thể hiểu và biết thêm về các dạng khác của động từ overwrite và cụ thể là V2, V3 của overwrite là overwrote và overwritten. Ngoài ra trong bài viết trên hoctienganhnhanh.vn cũng đã đưa ra rất nhiều ví dụ cụ thể khác nhau để bạn có thể dễ dàng hiểu bài hơn. Ngoài ra đó cũng chính là hành trang vững chắc để các bạn hoàn toàn tự tin hoàn thành các dạng bài tập khác nhau trong tiếng Anh.

Đừng quên theo dõi và để lại những lời nhận xét cho chúng tôi để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn nhé. Chúc các bạn học tốt!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express,
Top