MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của proofread là gì? Cách chia proofread cực đơn giản

Quá khứ của proofread tại quá khứ đơn lẫn quá khứ phân từ đều giữ nguyên dạng là proofread, khám phá cách chia proofread trong thì và các câu đặc biệt.

Bạn đã bao giờ tự hỏi về cách chia động từ proofread trong tiếng Anh? Trên hành trình này của hoctienganhnhanh, chúng ta sẽ khám phá sự đa dạng và linh hoạt của việc chia động từ này theo các thì và dạng đặc biệt.

Proofread nghĩa tiếng Việt là gì?

Định nghĩa của proofread trong tiếng Việt

Trong tiếng Việt, proofread có thể được dịch là đọc sửa lỗi hoặc đọc và xem xét. Đây là quá trình quan trọng trong việc kiểm tra và chỉnh sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, cú pháp và văn phong. Khi proofread, người làm việc sẽ đọc lại văn bản một cách cẩn thận, nhận diện và sửa chữa những lỗi phát hiện, đảm bảo rằng nội dung được trình bày một cách rõ ràng, chính xác và dễ hiểu.

Ví dụ:

 • I need someone to proofread my essay. (Tôi cần ai đó đọc và sửa lỗi bài luận của tôi)
 • She hired a professional editor to proofread her manuscript. (Cô ấy thuê một biên tập viên chuyên nghiệp để đọc và xem xét bản thảo của mình)

Quá khứ của proofread là gì?

Trong quá khứ đơn và quá khứ phân từ, proofread được chia là gì?

Quá khứ của proofread là proofread, dù ở quá khứ đơn hay quá khứ phân từ thì cũng vẫn không thay đổi. Khi nói về việc đã sửa lỗi trong quá khứ, chúng ta sử dụng dạng này để diễn tả hành động đã xảy ra. Với quá khứ của proofread, chúng ta có thể miêu tả việc đã đọc lại và sửa chữa văn bản trong quá khứ để đảm bảo tính chính xác và hoàn thiện của nó.

Ví dụ:

 • Động từ proofread ở dạng quá khứ đơn V2: Yesterday, I proofread the entire document. (Hôm qua, tôi đọc và sửa lỗi toàn bộ tài liệu)
 • Động từ proofread ở dạng quá khứ phân từ V3: The proofread manuscript was ready for publication. (Bản thảo đã được đọc và xem xét, sẵn sàng để xuất bản)

Cách phát âm đúng: Proofread: /ˈpruːfriːd/

Chia động từ proofread theo dạng thức

Cách chia động từ proofread theo các hình thức khác nhau

Khi nói đến chia động từ proofread theo dạng thức trong tiếng Anh, việc hiểu và áp dụng đúng các hình thức khác nhau là rất quan trọng. Phần này sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách chia động từ proofread theo các hình thức khác nhau.

 • To proofread ở dạng động từ nguyên mẫu có to

Ví dụ: It is important to proofread your work before submitting it. (Điều quan trọng là đọc và sửa lỗi bản thảo của bạn trước khi nộp nó)

 • Proofread ở dạng động từ nguyên mẫu không có to

Ví dụ: She always proofreads her emails before sending them. (Cô ấy luôn đọc và sửa lỗi các email của mình trước khi gửi đi)

 • Proofread là dạng quá khứ đơn của động từ proofread

Ví dụ: Last week, I proofread the entire manuscript. (Tuần trước, tôi đã đọc và sửa lỗi toàn bộ bản thảo)

 • Proofread là dạng danh động từ

Ví dụ: I need to do a final proofread of the report. (Tôi cần phải làm một lượt đọc và sửa lỗi cuối cùng cho bài báo cáo)

 • Proofread là dạng quá khứ phân từ của động từ proofread

Ví dụ: The proofread documents were ready for distribution. (Các tài liệu đã được đọc và sửa lỗi sẵn sàng được phân phối)

 • Proofreads là dạng động từ thường ở thì hiện tại đơn trong ngôi thứ 3 số ít.

Ví dụ: He proofreads the articles for the newspaper. (Anh ấy đọc và sửa lỗi các bài viết cho tờ báo)

Cách chia động từ proofread theo nhóm thì

Làm thế nào để chia động từ proofread theo các thì trong tiếng Anh?

Bạn đang quan tâm đến cách chia động từ proofread theo các thì trong tiếng Anh và muốn tìm hiểu chi tiết về vấn đề này? Mục này sẽ cung cấp các ví dụ và lưu ý quan trọng để giúp bạn nắm vững cách chia động từ proofread theo các thì trong tiếng Anh.

Chia động từ proofread ở nhóm thì quá khứ

 • Quá khứ đơn (Simple Past): Proofread

Ví dụ: They proofread the report last night. (Họ đã đọc và sửa lỗi báo cáo vào tối qua)

 • Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): Was/Were proofreading

Ví dụ: At 8 PM last night, I was proofreading the final draft. (Vào lúc 8 giờ tối qua, tôi đang đọc và sửa lỗi bản nháp cuối cùng)

 • Quá khứ hoàn thành (Past Perfect): Had proofread

Ví dụ: By the time she arrived, I had already proofread the entire document. (Trước khi cô ấy đến, tôi đã đọc và sửa lỗi toàn bộ tài liệu)

 • Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous): Had been proofreading

Ví dụ: He had been proofreading the manuscript for hours when the phone rang. (Anh ấy đã đọc và sửa lỗi bản thảo suốt vài giờ khi chiếc điện thoại reo)

Chia động từ proofread ở nhóm thì hiện tại

 • Hiện tại đơn (Simple Present): Proofread/Proofreads

Ví dụ: She proofreads all the documents before submitting them. (Cô ấy đọc và sửa lỗi tất cả các tài liệu trước khi nộp chúng)

 • Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous): Am/Is/Are proofreading

Ví dụ: I am currently proofreading a novel for a publishing company. (Hiện tại, tôi đang đọc và sửa lỗi một cuốn tiểu thuyết cho một công ty xuất bản)

 • Hiện tại hoàn thành (Present Perfect): Have/Has proofread

Ví dụ: They have proofread the website content. (Họ đã đọc và sửa lỗi nội dung trang web)

 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous): Have/Has been proofreading

Ví dụ: We have been proofreading the articles since this morning. (Chúng tôi đã đọc và sửa lỗi các bài viết từ sáng nay)

Chia động từ proofread ở nhóm thì tương lai

 • Tương lai đơn (Simple Future): Will proofread

Ví dụ: Tomorrow, she will proofread the entire manuscript. (Ngày mai, cô ấy sẽ đọc và sửa lỗi toàn bộ bản thảo)

 • Tương lai tiếp diễn (Future Continuous): Will be proofreading

Ví dụ: At this time next week, I will be proofreading a series of reports. (Vào thời điểm này vào tuần tới, tôi sẽ đọc và sửa lỗi một loạt các báo cáo)

 • Tương lai hoàn thành (Future Perfect): Will have proofread

Ví dụ: By the end of the month, they will have proofread all the documents. (Trước cuối tháng, họ sẽ đã đọc và sửa lỗi tất cả các tài liệu)

 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous): Will have been proofreading

Ví dụ: In a month's time, we will have been proofreading the project for six months. (Sau một tháng nữa, chúng tôi đã đọc và sửa lỗi dự án trong sáu tháng)

 • Tương lai gần (Near Future): Am/Is/Are going to proofread

Ví dụ: Next week, he is going to proofread the final version of the book. (Tuần tới, anh ấy sẽ đọc và sửa lỗi phiên bản cuối cùng của cuốn sách)

Chia động từ proofread theo các dạng câu đặc biệt

Có những dạng đặc biệt nào khi chia động từ proofread trong tiếng Anh?

Khi nói về cách chia động từ proofread theo dạng đặc biệt, có những tình huống đặc biệt mà ta cần biết để sử dụng từ này một cách chính xác. Trong phần này, chúng tôi sẽ tìm hiểu về cách chia động từ proofread trong câu điều kiện và câu giả định.

Chia động từ proofread ở câu điều kiện

 • Câu điều kiện loại 1: Will proofread

Ví dụ: If you send me the document, I will proofread it. (Nếu bạn gửi cho tôi tài liệu, tôi sẽ kiểm tra lỗi cho nó)

 • Câu điều kiện loại 2: Would proofread

Ví dụ: If I had more time, I would proofread your essay. (Nếu tôi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ kiểm tra lỗi bài luận của bạn)

 • Câu điều kiện loại 3: Would have proofread

Ví dụ: If I had known about the deadline, I would have proofread your paper. (Nếu tôi đã biết về hạn chót, tôi đã kiểm tra lỗi bài của bạn)

Chia động từ proofread ở câu giả định

 • Câu giả định loại 1: Will proofread

Ví dụ: If you invite me to your presentation, I will proofread your slides. (Nếu bạn mời tôi đến buổi thuyết trình của bạn, tôi sẽ kiểm tra lỗi cho những slide của bạn)

 • Câu giả định loại 2: Would proofread

Ví dụ: If I had more time, I would proofread the entire novel. (Nếu tôi có thêm thời gian, tôi sẽ đọc và sửa lỗi toàn bộ cuốn tiểu thuyết)

 • Câu giả định loại 3: Would have proofread

Ví dụ: If it hadn't been so chaotic, I would have proofread the documents more carefully. (Nếu không có tình hình hỗn loạn như vậy, tôi đã kiểm tra lỗi tài liệu một cách cẩn thận hơn)

Đoạn hội thoại dùng dạng quá khứ của proofread

Hãy xem một đoạn hội thoại sử dụng các biến thể của động từ proofread

Peter: Hey, could you help me with something? I just finished writing an important report and I need someone to proofread it for me. (Xin chào, bạn có thể giúp tôi một chút được không? Tôi vừa viết xong một báo cáo quan trọng và cần ai đó giúp tôi kiểm tra lỗi)

John: Of course, I'd be happy to help. You can send it to me, and I'll proofread it for you. (Tất nhiên, tôi rất vui được giúp đỡ. Bạn có thể gửi cho tôi và tôi sẽ kiểm tra lỗi giúp bạn)

Peter: Great! Thank you so much. I'll email it to you right away.( Tuyệt vời! Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi sẽ gửi nó qua email ngay)

In an email (Trong email):

Peter: Hi there, this is the report I mentioned. Could you please proofread it and let me know any errors or improvements I need to make? (Xin chào, đây là báo cáo mà tôi đã nói đến. Bạn có thể kiểm tra lỗi giúp tôi và cho tôi biết các lỗi hoặc cải thiện cần thực hiện được không?)

John: Received, I'll carefully proofread your report and send it back to you once I'm done. (Đã nhận được, tôi sẽ kiểm tra kỹ báo cáo của bạn và gửi lại sau khi hoàn thành)

After proofreading (Sau khi kiểm tra lỗi):

John: Hi, I've proofread your report. I found some spelling mistakes and unclear sentence structures. I've made notes on the errors and suggested appropriate edits. (Xin chào, tôi đã kiểm tra lỗi báo cáo của bạn. Tôi tìm thấy một số lỗi chính tả và cấu trúc câu không rõ ràng. Tôi đã ghi chú các lỗi và đề xuất sửa chữa phù hợp)

Peter: Thank you very much, I really appreciate you taking the time to proofread my report. I'll review your notes and improve my writing. (Cảm ơn rất nhiều, tôi rất đánh giá cao việc bạn đã dành thời gian kiểm tra lỗi báo cáo của tôi. Tôi sẽ xem qua ghi chú của bạn và cải thiện phần viết của mình)

Bài tập về quá khứ của proofread trong tiếng Anh

Bài tập:

 1. If you give me your manuscript, I __________ it for you.
 2. I wish I __________ your report before you submitted it.
 3. If I had more time, I __________ your essay for you.
 4. He promised that he __________ my document this afternoon.
 5. If they had asked for my help, I __________ their presentation slides.

Đáp án:

 1. will proofread
 2. had proofread
 3. would have proofread
 4. will proofread
 5. would have proofread

Hoctienganhnhanh.vn đã đi sâu vào việc chia động từ proofread theo các thì và dạng, cũng như cách sử dụng trong các dạng câu điều kiện và câu giả định. Hãy tiếp tục rèn luyện cách sử dụng động từ này và áp dụng để đạt được kết quả tốt nhất trong công việc và giao tiếp nhé!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,
Top