MỚI CẬP NHẬT

Quá khứ của withstand là gì? Cách chia động từ withstand chuẩn

Quá khứ của withstand là withstood dùng chung cho cả quá khứ đơn V2 và quá khứ phân từ V3, có nghĩa là chống lại, chống cự; chịu đựng.

Khi học tiếng Anh về chia động từ trong câu có lẽ bạn đã quá quen với bảng động từ bất quy tắc phải không nào? Vậy bạn có biết quá khứ của withstand có thuộc trong bảng động từ bất quy tắc hay không? Hãy V2, V3 của withstand đơn giản là thêm đuôi “ed”. Đó chính là một trong những nội dung bài học hôm nay mà học tiếng Anh nhanh muốn chia sẻ đến bạn. Cùng khám phá ngay bây giờ!

Withstand tiếng việt là gì?

Withstand có nghĩa là chống chịu, chịu đựng

Withstand có nghĩa là "chịu đựng," "chống chịu," hoặc "đương đầu với." Đây là một động từ thể hiện khả năng chịu được sức ép, áp lực, hoặc tác động từ bên ngoài mà không bị tổn thương hoặc không bị phá vỡ.

Ví dụ:

 • The bridge was designed to withstand strong winds and earthquakes. (Cây cầu được thiết kế để chống chịu gió mạnh và động đất.)
 • Despite facing numerous challenges, the team was able to withstand the pressure and come out victorious. (Mặc dù đối mặt với nhiều thử thách, nhưng đội đã có khả năng đương đầu với áp lực và chiến thắng.)

Cách phát âm chuẩn của withstand được học tiếng Anh nhanh tổng hợp qua bảng sau đây:

Verb forms

Phiên âm UK

Phiên âm US

Withstand (dạng nguyên thể)

/wɪðˈstænd/ - /wɪθˈstænd/

/wɪðˈstænd/ - /wɪθˈstænd/

Withstands (chia động từ ở hiện tại ngôi thứ 3 số ít)

/wɪðˈstænd/ - /wɪθˈstænd/

/wɪðˈstænd/ - /wɪθˈstænd/

Withstood (quá khứ của withstand)

/wɪðˈstʊd/ - /wɪθˈstʊd/

/wɪðˈstʊd/ - /wɪθˈstʊd/

Withstood (phân từ 2 của withstand)

/wɪðˈstʊd/- /wɪθˈstʊd/

/wɪðˈstʊd/- /wɪθˈstʊd/

Withstanding (dạng V-ing của withstand)

/wɪðˈstændɪŋ/- /wɪθˈstændɪŋ/

/wɪðˈstændɪŋ/- /wɪθˈstændɪŋ/

Quá khứ của withstand là gì?

V2, V3 của withstand là withstood

Quá khứ của withstand khi được sử dụng ở thì quá khứ đơn V2 và quá khứ phân từ V3 là withstood.

Lưu ý: Dạng quá khứ phân từ V3 của withstand, động từ withstand có dạng là had withstood ở thì quá khứ hoàn thành, will have withstood ở thì tương lai hoàn thành và have/ has withstood ở thì hiện tại hoàn thành.

V1 của withstand

(infinitive – động từ nguyên thể)

V2 của withstand (simple past – động từ quá khứ đơn)

V3 của withstand (past participle – quá khứ phân từ)

withstand

withstand

withstand

Ví dụ minh họa

The bridge is designed to withstand heavy loads. (Cây cầu được thiết kế để chịu đựng tải trọng nặng).

The old castle withstood numerous attacks during its history. (Cái lâu đài cũ đã chịu đựng nhiều cuộc tấn công trong lịch sử của nó).

The house has withstood many storms over the years.

(Ngôi nhà đã chịu đựng nhiều cơn bão qua các năm).

Bảng chia động từ withstand theo các dạng thức

Các dạng thức của withstand trong tiếng Anh

Khi sử dụng đúng các dạng thức của withstand chúng ta có thể diễn đạt một loạt các thì, ngôi và ngữ cảnh khác nhau, cụ thể như sau:

Dạng chia của động từ

Hình thức

Ví dụ minh họa

To - infinitive

to withstand

He tried to withstand the pressure, but eventually, he gave in. (Anh ta cố gắng chống đỡ áp lực, nhưng cuối cùng anh ta đầu hàng).

Bare infinitive (nguyên mẫu không to)

withstand

He tried to withstand the pressure, but eventually, he gave in. (Anh ta cố gắng chống đỡ áp lực, nhưng cuối cùng anh ta đầu hàng).

Gerund

withstanding

Withstanding the cold weather was a challenge for the hikers. (Chống chịu thời tiết lạnh là một thách thức cho những người đi bộ đường dài).

Present participle (V2)

withstood

The building withstood the earthquake without collapsing. (Công trình đó đã chịu đựng được trận động đất mà không đổ sập).

Past participle (V3)

withstood

The team's defense withstood all the attacks from the opponent. (Hệ thống phòng ngự của đội đã chịu đựng tất cả các cuộc tấn công từ đối thủ).

Cách chia động từ withstand theo thì trong tiếng Anh

Cùng học tiếng Anh học cách chia động từ withstand theo các thì trong tiếng Anh qua bảng sau:

Bảng chia động từ

Số

Số ít

Số nhiều

Ngôi

I

You

He/She/It

We

You

They

Hiện tại đơn

withstand

withstand

withstands

withstand

withstand

withstand

Hiện tại tiếp diễn

am withstanding

are withstanding

is withstanding

are withstanding

are withstanding

are withstanding

Quá khứ đơn

withstood

withstood

withstood

withstood

withstood

withstood

Quá khứ tiếp diễn

was withstanding

were withstanding

was withstanding

were withstanding

were withstanding

were withstanding

Hiện tại hoàn thành

have withstood

have withstood

has withstood

have withstood

have withstood

have withstood

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have been withstanding

have been withstanding

has been withstanding

have been withstanding

have been withstanding

have been withstanding

Quá khứ hoàn thành

had withstood

had withstood

had withstood

had withstood

had withstood

had withstood

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had been withstanding

had been withstanding

had been withstanding

had been withstanding

had been withstanding

had been withstanding

Tương lai đơn

will withstand

will withstand

will withstand

will withstand

will withstand

will withstand

Tương lai tiếp diễn

will be withstanding

will be withstanding

will be withstanding

will be withstanding

will be withstanding

will be withstanding

Tương lai hoàn thành

will have withstood

will have withstood

will have withstood

will have withstood

will have withstood

will have withstood

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will have been withstanding

will have been withstanding

will have been withstanding

will have been withstanding

will have been withstanding

will have been withstanding

Cách chia động từ withstand dạng đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong tiếng Anh, ngoài ngữ pháp về các thì còn có một số cấu trúc đặc biệt khác như câu điều kiện, câu mệnh lệnh,... Cùng xem cách chia động từ withstand ở các loại câu này như thế nào nhé!

Chia động từ withstand ở câu điều kiện

 • Câu điều kiện loại 1: Will withstand

Ví dụ: If the bridge is well-built, it will withstand the heavy load of traffic. (Nếu cây cầu được xây dựng tốt, nó sẽ chịu được tải trọng lớn của giao thông)

 • Câu điều kiện loại 2: Would withstand

Ví dụ: If it were made of stronger materials, the building would withstand earthquakes better. (Nếu nó được làm bằng vật liệu chắc chắn hơn, tòa nhà sẽ chịu được động đất tốt hơn)

 • Câu điều kiện loại 3: Would have withstood

Ví dụ: If they had reinforced the walls, the house would have withstood the storm. (Nếu họ đã gia cố các bức tường, ngôi nhà sẽ chịu được cơn bão).

Chia động từ withstand ở câu giả định

 • Câu giả định loại 1: Will withstand

Ví dụ: If the armor is properly forged, it will withstand enemy attacks. (Nếu áo giáp được rèn đúng cách, nó sẽ chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù)

 • Câu giả định loại 2: Would withstand

Ví dụ: If they were faced with adversity, they would withstand the challenges. (Nếu họ phải đối mặt với nghịch cảnh, họ sẽ chịu đựng được những thử thách).

 • Câu giả định loại 3: Would have withstood

Ví dụ: If the ship had been built with better materials, it would have withstood the storm. (Nếu con tàu được đóng bằng những vật liệu tốt hơn thì nó đã có thể chống chọi được với cơn bão).

Chia động từ withstand ở câu mệnh lệnh

Trong câu mệnh lệnh, khi sử dụng từ "withstand," nó thể hiện ý nghĩa khuyến khích, hướng dẫn hoặc lời đề nghị để một người hoặc một nhóm đương đầu, chịu đựng hoặc chống chịu một tình huống khó khăn hoặc áp lực một cách kiên nhẫn và kiên định.

Ví dụ:

 • Withstand the challenges and never give up. (Chịu đựng những thử thách và không bao giờ từ bỏ.)
 • Withstand the pressure and keep pushing forward. (Chống chịu áp lực và tiếp tục tiến lên phía trước.)

Đoạn hội thoại có sử dụng quá khứ của withstand trong tiếng Anh

Anna: Bean, I heard there was a severe storm in your area yesterday. How did your house withstand the strong winds? (Bean, tôi nghe nói có một cơn bão nghiêm trọng trong khu vực của bạn ngày hôm qua. Làm thế nào mà ngôi nhà của bạn chịu được những cơn gió mạnh?)

Bean: Luckily, our house was well-built, and it was able to withstand the powerful gusts. (May mắn thay, ngôi nhà của chúng tôi được xây dựng tốt, và nó đã chịu đựng được những cơn gió mạnh mẽ.)

Anna: That's a relief! I was worried about the potential damage. (Thật là nhẹ nhõm! Tôi lo lắng về những thiệt hại có thể xảy ra.)

Bean: Yes, we prepared in advance by securing loose objects and boarding up windows. It helped us to withstand the worst of the storm. (Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị trước bằng cách cố định các vật thể lỏng lẻo và đóng kín cửa sổ. Điều đó giúp chúng tôi chịu đựng được phần tồi tệ nhất của cơn bão.)

Bài tập thực hành về chia quá khứ của withstand trong tiếng Anh

Hãy điền đúng dạng của động từ withstand (chịu đựng, chống lại) vào chỗ trống trong từng câu.

 1. The fortress walls __________ the enemy's attacks during the long siege.
 2. As the storm approached, the house __________ the strong winds and heavy rain.
 3. He __________ the pain and continued running in the marathon.
 4. The tree __________ the harsh winter and bloomed beautifully in spring.
 5. Despite the challenges, she __________ the pressure and delivered an excellent performance.
 6. By the time help arrived, they __________ hunger and thirst for several days.
 7. Tomorrow, they __________ the intense training session to test their endurance.
 8. This time next year, he __________ the difficult medical treatment and be on his way to recovery.
 9. The small boat __________ the rough seas and reached the shore safely.
 10. The bridge __________ the weight of heavy vehicles passing over it for years.

Đáp án:

 1. withstood
 2. withstood
 3. withstood
 4. withstood
 5. withstood
 6. had withstood
 7. will withstand
 8. will withstand
 9. withstood
 10. has withstood

Để có thể nhớ hết ngữ pháp tiếng Anh là điều rất khó, vậy nên hoctienganhnhanh.vn muốn bạn mỗi ngày hãy học một ít và học hàng ngày để có thể tự tin hơn. Và bài học hôm nay là quá khứ của withstand, các bạn hãy đọc lại và tập trung làm các bài tập để ghi nhớ lâu hơn nhé! Chúc các bạn học tốt!

Cùng chuyên mục:

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là gì? Cách chia động từ kneel chính xác nhất

Quá khứ của kneel là kneeled/knelt có thể sử dụng trong cả quá khứ đơn…

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ gì? Nghĩa và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Borrow đi với giới từ from nghĩa là mượn vay đồ vật, tiền bạc từ…

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là gì? Cách chia động từ hide chuẩn nhất

Quá khứ của hide là hid (quá khứ đơn) và hidden (quá khứ phân từ),…

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc offer quan trọng và cách dùng chuẩn trong tiếng Anh

Offer nghĩa trong tiếng Anh là đề nghị, đưa ra, cung cấp, tiếp cận, mời…

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là gì? Cách chia động từ hand-feed chuẩn nhất

Quá khứ của hand-feed là hand-fed, quá khứ đơn hay quá khứ phân từ đều…

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast là gì? Chia động từ roughcast chuẩn

Quá khứ của roughcast ở cột V2 và V3 là roughcasted, thường được dùng trong…

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite là gì? Cách chia động từ handwrite chuẩn

Quá khứ của handwrite ở dạng quá khứ đơn là handwrote, quá khứ phân từ…

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc fail to V hay V-ing đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Anh

Fail to V hay V-ing được sử dụng chuẩn xác theo quy tắc ngữ pháp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến, xoilac, xoilac, mitom, caheo, vaoroi, caheo, 90phut, rakhoitv, 6686,
Top