MỚI CẬP NHẬT

3 dạng bài tập trọng âm trong đề thi tiếng Anh thường gặp

Bài tập trọng âm từ cơ bản đến nâng cao thường xuất hiện trong đề thi THPT kèm đáp án chính xác, để các em rèn luyện và ghi nhớ kiến thức tốt hơn.

Bài tập trọng âm là một trong những bài tập cơ bản và mấu chốt được các giáo viên hướng dẫn các em học sinh tận tình để đạt điểm tuyệt đối. Điều này cũng nhờ vào việc nắm vững các quy tắc và rèn luyện kỹ năng làm bài trọng âm của mỗi thí sinh. Bằng cách truy cập vào bài viết chuyên mục ngữ pháp của Học tiếng Anh Nhanh tuần này nhé.

Ôn tập các dạng trọng âm (stress) trong tiếng Anh

Nắm vững kiến thức nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Bài tập trọng âm không giống những bài tập khác ở chỗ thường xuyên áp dụng các quy tắc được đúc kết từ thực tiễn giao tiếp của người bản xứ. Người học tiếng Anh không chỉ nắm vững những quy tắc trọng âm để áp dụng khi giải bài tập, đề thi tiếng Anh mà còn có thể phát âm tiếng Anh một cách chuẩn xác và tự nhiên.

Nhấn trọng âm cho từ có 2 âm tiết

 • Trọng âm của các danh từ, tính từ và động từ có 2 âm tiết

Đối với danh từ, tính từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

 • ˈmoney (tiền bạc) /ˈmʌn.i/
 • ˈbusy (bận rộn), ˈlucky (may mắn)

Đối với danh từ ghép thì trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: ˈnotebook (vở ghi chép)

 • Trọng âm cho các động từ ghép hoặc tính từ ghép rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: inˈtroduce (giới thiệu)

Ngoại lệ: well-ˈknown (nổi tiếng), part-ˈtime (công việc bán thời gian)…

Nhấn trọng âm cho từ có 3 âm tiết

 • Trọng âm của các từ có từ 3 âm tiết trở lên rơi vào chính các hậu tố như là -sist, -cur, -vert, -test, -tain, -tract, -vent, -self, -ee, -eer, -ese, -ique, -esque, -ain.

Ví dụ: Japaˈnese, curˈtain, unˈique, …

 • Trọng âm rơi vào âm tiết liền trước các từ có hậu tố -ic, -ish, -ical, -sion, -tion, -ance, -ence, -ance, -idle, -ious, -iar, -ience, -id, -eous, -acy, -ian, -ity

Ví dụ: converˈsation, amˈbitious, …

Cách nhấn trọng âm ngoại lệ

 • Trọng âm rơi vào thành phần thứ hai trong các cụm tính từ, cụm trạng từ hoặc từ tận cùng là -ed.

Ví dụ: light-ˈhearted, well-ˈfed, …

Trọng âm của từ không thay đổi khi thêm các hậu tố sau: -ment, -ship, -ness, -er/or, -hood, -ing, -en, -ful, -able, -ous, -less,

Ví dụ: ˈcraftsman → ˈcraftsmanship, ˈadmire → ˈadmirable …

Nhấn trọng âm cho từ có 4 âm tiết trở lên

Đối với các từ có từ 4 âm tiết trở lên và tận cùng là các hậu tố -graphy, -ate, -gy, -cy, -ity, -phy, -al thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối từ trở lên.

Ví dụ: autobiˈography, pharmaˈcology,

Lưu ý khi giải các dạng bài tập trọng âm chuẩn xác

Một vài lỗi cơ bản khi làm bài thi tiếng Anh phần nhấn trọng âm

Chúng ta có thể biết được trọng âm của một số từ vựng có tiền tố hoặc hậu tố bằng cách truy ngược trọng âm của từ gốc cũng chính là trọng âm của những từ này.

Những từ vựng có tiền tố và hậu tố thì tuyệt đối không đánh trọng âm vào những tiền tố và hậu tố này.

Có một số từ được xem là ngoại lệ hoặc trọng âm không thay đổi trong bất kỳ trường hợp nào như là:

 • Một số động từ có 2 âm tiết nhấn trọng âm vào âm tiết thứ 1: anˈswer, enˈter, hapˈpen, ofˈfer, oˈpen, viˈsit.
 • Một số danh từ có 2 âm tiết nhấn trọng âm vào âm tiết thứ 2 là adˈvice, maˈchine, misˈtake, hoˈtel
 • Một vài tính từ có hai âm tiết nhấn trọng âm vào âm tiết thứ 2 như aˈlone, aˈmazed, …

Các câu bài tập trắc nghiệm về trọng âm cơ bản

Rèn luyện cách làm bài trọng âm dạng trắc nghiệm

Hãy lựa chọn những từ có cách nhấn trọng âm chuẩn nhất trong các đáp án đã nhấn trọng âm của những câu bài tập trắc nghiệm tiếng Anh sau đây:

Câu 1.

A. Audioˈlogy B. Auˈdiology C. Audiology D. Audiˈology

Câu 2.

A. ‘Interesting B. In‘teresting C. Interesting D. Interes‘ting

Câu 3.

A. pleaˈsant B. ˈpleasant C. pleˈasant D. pleasant

Câu 4.

A. delightful B. delightˈful C. deˈlightful D. ˈdelightful

Câu 5.

A. ˈAgreeable B. Agreeˈable C. Agreeable D. Agreeaˈble

Câu 6.

A. hand‘some B. ‘handsome C. handsome D. handso‘me

Câu 7.

A. unimpeachable B. ˈunimpeachable C. unimpeachˈable D. unˈimpeachable

Câu 8.

A. wholeˈsome B. wholesome C. whˈolesome D. ˈwholesome

Câu 9.

A. high-grade B. high-grade C. high-ˈgrade D. high-grade

Câu 10.

A. ˈpremium B. preˈmium C. premiˈum D. premium

Câu 11.

A. ˈupstanding B. upˈstanding C. upstandˈing D. upstanding

Câu 12.

A. spotˈless B. spotless C. spotlˈess D. ˈspotless

Câu 13.

A. imˈmaculate B. immaculate C. immaculate D. immaculate

Câu 14.

A. steam-ˈclean B. steam-clean C. steam-clean D. steam-clean

Câu 15.

A. decontaminˈate B. deˈcontaminate C. deconˈtaminate D. decontaminate

Câu 16.

A. sterˈilize B. sterilˈize C. ˈsterilize D. sterilize

Câu 17.

A. diˈsinfect B. diˈsinfect C. diˈsinfect D. diˈsinfect

Câu 18.

A. fumiˈgated B. ˈfumigated C. fumigated D. fumigated

Câu 19.

A. fun-ˈfilled B. ˈfun-filled C. fun-fillˈed D. fun-filled

Câu 20.

A. chivalrous B. ˈchivalrous C. chivalˈrous D. chiˈvalrous

Đáp án:

 • Câu 1. D
 • Câu 2. A
 • Câu 3. B
 • Câu 4. C
 • Câu 5. A
 • Câu 6. B
 • Câu 7. D
 • Câu 8. D
 • Câu 9. C
 • Câu 10. A
 • Câu 11. B
 • Câu 12. D
 • Câu 13. A
 • Câu 14. A
 • Câu 15. C
 • Câu 16. C
 • Câu 17. B
 • Câu 18. A
 • Câu 19. B
 • Câu 20. B

Bài tập trọng âm quen thuộc trong các đề thi tiếng Anh

Loại bài tập trọng âm thường xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh

Người học tiếng Anh sẽ lựa chọn những đáp án có cách phát âm khác biệt so với những đáp án khác trong những câu bài tập trọng âm dạng trắc nghiệm sau đây:

Câu 1.

A. absolutely B. carefully C. angrily D. september

Câu 2.

A. prospect B. introduce C. interesting D. internet

Câu 3.

A. academic B. economic C. metamorphic D. fatalism

Câu 4.

A. featureless B. features C. nature D. mature

Câu 5.

A. permanence B. occurrence C. independence D. correspondence

Câu 6.

A. honor B. dissonance C. ability D. physical

Câu 7.

A. avenue B. certification C. permanent D. permanency

Câu 8.

A. optimistic B. positive C. metamorphic D. monochromatic

Câu 9.

A. legacy B. sovereign C. foreigners D. unforeseen

Câu 10.

A. inspector B. tirelessly C. temporary D. marriage

Câu 11.

A. february B. january C. personally D. december

Câu 12.

A. saltwater B. tsunami C. continental D. sedimentary

Câu 13.

A. remember B. sandbank C. evident D. relevance

Câu 14.

A. ˈemphasis B. ˈaphorism C. termiˈnology D. ˈgender

Câu 15.

A. ˈfootball B. conserˈvationist C. ˈpenalty D. ˈindustry

Đáp án:

 • Câu 1. D
 • Câu 2. B
 • Câu 3. D
 • Câu 4. D
 • Câu 5. A
 • Câu 6. C
 • Câu 7. B
 • Câu 8. C
 • Câu 9. D
 • Câu 10. A
 • Câu 11. D
 • Câu 12. A
 • Câu 13. A
 • Câu 14. C
 • Câu 15. B

Phần bài tập nâng cao kỹ năng liên quan cách nhấn trọng âm (stress)

Những từ vựng tiếng Anh nhiều âm tiết có cách nhấn trọng âm khác biệt

Trong phần bài tập nâng cao cách nhấn trọng âm thì người học tiếng Anh sẽ diễn giải vì sao lựa chọn cách nhấn trọng âm như thế trong các câu bài tập sau đây:

Câu 1.

A. solution B. sterilization C. operation D. permission

Câu 2.

A. impossible B. admirable C. acceptable D. available

Câu 3.

A. telethon B. monolithic C. athleticism D. analytic

Câu 4.

A. fantastic B. patience C. already D. damaged

Câu 5.

A. Saturday B. Friday C. Tuesday D. Wednesday

Câu 6.

A. appreciate B. appreciation C. appreciative D. application

Câu 7.

A. handkerchief B. existence C. experience D. permanently

Câu 8.

A. eternally B. uninterruptedly C. continuously D. relentlessly

Câu 9.

A. Ever-increasing B. dance-athlon C. morpheme D. competitor

Câu 10.

A. unremittingly B. unemployment C. unbelievable. D. unfortunately

Câu 11.

A. cross-current B. understand C. tidewater D. oceanography

Câu 12.

A. submarine B. iceberg C. geography D. barrier

Câu 13.

A. application B. obviously C. amphetamine D. dealer

Câu 14.

A. chinstrap B. nightclothes C. costume D. necktie

Câu 15.

A. architecture B. midfield C. camille D. monument

Đáp án:

 • Câu 1. Đáp án A, D nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 2. Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
 • Câu 2. Đáp án B nhấn trọng âm ở âm tiết đầu tiên. Các đáp án A, C, D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
 • Câu 3. Đáp án B, D nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 2. Đáp án A nhấn trọng âm ở âm tiết đầu tiên còn đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
 • Câu 4. Đáp án B, D đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Ngược lại đáp án B, D có trọng âm ở âm tiết thứ 1.
 • Câu 5. Cả 4 đáp án A, B, C, D đều có cùng cách nhấn trọng âm ở âm tiết đầu tiên.
 • Câu 6. Đáp án A và D có cách nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 1. Đáp án B nhấn trọng âm ở từ thứ hai và đáp án C có cách nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 2.
 • Câu 7. Đáp án A, B có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Còn các từ trong đáp án C, D nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 2.
 • Câu 8. Đáp án A có trọng âm ở âm tiết đầu tiên. Đáp án B có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3. Đáp án C, D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
 • Câu 9. Đáp án A B có trọng âm rơi vào từ thứ 2 trong cụm từ ghép. Còn đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 và đáp án D trọng âm ở âm tiết thứ 2.
 • Câu 10. Đáp án A, B, C nhấn trọng âm ở âm tiết đầu tiên. Đáp án D nhấn trọng âm ở âm tiết thứ 2 đọc là /məˈtʃʊər/.
 • Câu 11. Đáp án A, B, D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 còn đáp án C có trọng âm ở âm tiết đầu tiên.
 • Câu 12. Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Đáp án B và C có trọng âm ở âm tiết thứ 2. Còn đáp án D rơi vào âm tiết thứ 3.
 • Câu 13. Đáp án B, D có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Đáp án A có trọng âm ở âm tiết thứ 3 và đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
 • Câu 14. Cả 4 đáp án A, B, C, D đều có trọng âm nhấn mạnh âm tiết đầu tiên.
 • Câu 15. Có 3 đáp án A, B, D nhấn trọng âm ở âm tiết đầu tiên còn đáp án C nhấn trọng âm ở âm tiết đầu tiên. Đáp án án C nhấn mạnh âm tiết thứ 2.

Như vậy, bài tập trọng âm tuy đơn giản nhưng thường xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh của nhiều kỳ thi. Cho nên người học tiếng Anh càng nắm vững quy tắc nhấn trọng âm thì càng đạt được trọn vẹn phần điểm thi này. Ngoài ra chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật những bài viết liên quan đến từ vựng tiếng Anh trên hoctienganhnhanh.vn để giúp người học online cũng có và bổ sung kiến thức của mình.

Cùng chuyên mục:

Cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao (Reading/ Listening / Writing)

Cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao (Reading/ Listening / Writing)

Hướng dẫn cách làm bài thi IELTS đạt điểm cao ...

Bí quyết tự học IELTS 8.0 thành công của các thí sinh 2024

Bí quyết tự học IELTS 8.0 thành công của các thí sinh 2024

Tự học IELTS 8.0 theo những phương pháp, bí quyết từ giám khảo, chuyên gia…

Cách tự học IELTS Speaking đạt band 7.5 mới nhất hiện nay

Cách tự học IELTS Speaking đạt band 7.5 mới nhất hiện nay

Tự học IELTS speaking tại nhà đạt band điểm 7.5 không khó khi người học…

Bí quyết tự học IELTS Writing dành cho người mới năm 2024

Bí quyết tự học IELTS Writing dành cho người mới năm 2024

Cách học IELTS Writing dành cho người mới bắt đầu bằng cách xác định mục…

Học IELTS Listening đạt 39/40 câu hỏi của ban giám khảo

Học IELTS Listening đạt 39/40 câu hỏi của ban giám khảo

Tự học IELTS Listening đạt band điểm 6.0 trở lên là mong muốn của nhiều…

Cách chào hỏi trong tiếng Anh đơn giản cho từng tình huống

Cách chào hỏi trong tiếng Anh đơn giản cho từng tình huống

Chào hỏi bằng tiếng Anh thì sử dụng "Helo", "Hi", nhưng trong giao tiếp sẽ…

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh, ghi chép dễ dàng dễ hiểu

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh, ghi chép dễ dàng dễ hiểu

Cách làm sổ tay từ vựng tiếng Anh dễ học dễ nhớ, 1 phương pháp…

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc cực hiệu quả

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc cực hiệu quả

Cách học tiếng Anh cho người mất gốc được tổng hợp và chia sẻ giúp…

Link xoilac 1 anstad.com, Link xoilac 2 sosmap.net, Link xoilac 3 cultureandyouth.org, Link xoilac 4 xoilac1.site, Link xoilac 5 phongkhamago.com, Link xoilac 6 myphamtocso1.com, Link xoilac 7 greenparkhadong.com, Link xoilac 8 xmx21.com, Link 6686 design 686.design, Link 6686 blog 6686.blog, Link 6686 express 6686.express, Link nha cai uy tin, Link 6686 bet, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link trực tiếp bóng đá colatv, Link rakhoi, Link caheo, Link mitom, Link saoke, Link vaoroi, Link cakhiatv, Link 90phut, Link socolive, Link xoivotv, Link cakhia, Link vebo, Link xoilac, Link xoilactv, Link xoilac tv, Link xôi lạc tv, Link xoi lac tv, Link xem bóng đá, Link trực tiếp bóng đá, Link xem bong da, Link xem bong da, Link truc tiep bong da, Link xem bóng đá trực tiếp, Link bancah5, trang cá độ bóng đá, trang cá cược bóng đá, trang ca do bong da, trực tiếp bóng đá, xoilac tv, rakhoi tv, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, mitom tv, truc tiep bong da, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá hôm nay, 90phut trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, vaoroitv, xôi lạc, saoke tv, top 10 nhà cái uy tín, nhà cái uy tín, nha cai uy tin, xem trực tiếp bóng đá, bóng đá trực tiếp, truc tiep bong da, xem bong da, caheo, socolive, xem bong da, xem bóng đá trực tuyến,
Top